Kunstgrasvelden worden door een breed en nog steeds groeiend publiek gebruikt voor sportbeoefening, entertainment/amusement, educatieve, rehabilitatie en sociale activiteiten.

Veel mensen, specifiek de jeugd, brengen een hoop tijd door op kunstgrasvelden waarbij ze door huidcontact, inademing en zelfs door inslikken in direct contact komen met de rubber infill. Daarom is het van groot belang dat infill materialen volledig veilig en vrij zijn van elke vorm van risico.

SO.F.TER. kiest er daarom voor om alleen verantwoordelijke en duurzame oplossingen in de markt te zetten.

 

 

Gezondheid & Zekerheid

Sommige zgn. “SBR”-gebaseerde infillmaterialen, op basis van gemalen oude (vracht)autobanden, bevatten componenten welke aangemerkt zijn als gevaarlijk volgens verschillende Europese wet- en regelgeving. Tevens is het voorbarig om te stellen dat speciaal geproduceerde infill materialen zoals TPE of EPDM automatisch veilig zijn. Dit is helemaal afhankelijk van de grondstoffen die de producent gebruikt. .

SO.F.TER. infill materialen bevatten geen schadelijke componenten omdat ze geproduceerd worden met nauwkeurig geselecteerde TPEs en andere grondstoffen waarvan de oorsprong en kwaliteit wordt gegarandeerd door de leveranciers. De infill materialen van SO.F.TER. voldoen aan de strengste Europese regelgeving en/of richtlijnen (bijvoorbeeld REACH) en zijn dan ook vrij van:

  • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)
  • Halogenen
  • Phtalaten
  • Risico-zinnen binnen de preparatenrichtlijn en REACH.

Hierdoor voldoen de producten ook aan de Europese Speelgoednorm (EN 71.3) en aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

 

 

 

 

Milieu

De infill producten van SO.F.TER. bevatten geen zware metalen of andere gevaarlijke bestanddelen welke de bodem of water kunnen vervuilen. De producten zijn goedgekeurd volgens DIN 18035-7 (waarbij opgemerkt moet worden dat een toetsing volgens DIN 18035-7 in Nederland niet als een milieuhygiënische verklaring gezien mag worden binnen het Besluit bodemkwaliteit).

 

Terra XPS en Holo SP-D worden met een milieuhygiënische verklaring, de zgn. Fabrikant Eigen Verklaring FEV-005/2) geleverd, waarmee bewezen is dat deze materialen voldoen aan de emissie- en uitloogeisen volgens het Besluit bodemkwaliteit. Hierdoor is de gemeente (meestal de eigenaar van het veld, en in alle gevallen het bevoegd gezag), zeker dat zowel de infill materialen alsmede de onderbouw materialen* (bijv. lava) schoon en herbruikbaar blijven.

*In geval van toepassing van SBR rubber in de onderbouw, bijvoorbeeld een lava-rubber mix, zal volgens artikel 29 lid 2, van het besluit bodemkwaliteit, eerst een milieuhygiënische toetsing moeten plaats vinden volgens het BBK.

 

Voor meer informatie over infill materialen en de wet bodembescherming en onderliggend Besluit bodemkwaliteit verwijzen wij u naar: www.bodemplus.nl  zoektermen: instrooimateriaal en/of fabrikant eigen verklaring.

 

Alle SO.F.TER. infill producten zijn thermoplastische materialen, wat betekent dat ze aan het eind van de gebruikstermijn volledig recyclebaar zijn. Dit houdt in dat ze volledig weer in het originele productproces ingevoerd kunnen worden om zo weer in dezelfde of andere applicaties toegepast te worden.

SUBMENU
Over ons
Successen
Referenties
R&D
Gezondheid & Milieuvriendelijkheid
Download
VERDER
Home
Voordelen van Kunstgrasvelden
Kunstgras
Contact
Glossaria
Site map